Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle przepisów

Kodeks pracy reguluje przepisy związane z bezpieczeństwem oraz higieną w miejscu pracy, które winny być przestrzegane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Pracodawca, który nawiązuje stosunek pracy z pracownikiem ma obowiązek zapewnić mu bezpieczne warunki pracy. Co do zasady, ma dbać o jego zdrowie i życie, zapewniając mu warunki bezpieczne i higieniczne przy jednoczesnym wykorzystaniu nauki oraz techniki. Pracodawca winien reagować na potrzeby pracowników w kwestii bezpieczeństwa oraz dostosowywać środki higieny i bezpieczeństwa do zmieniających się warunków pracy.

 

Ma obowiązek zapewnić rozwój spójnej polityki, która ma zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, uwzględniając zagadnienia techniczne, organizacje pracy pracownika, warunki pracy, stosunki społeczne w miejscu pracy oraz wpływ czynników środowiska pracy. Musi uwzględniać również potrzeby pracowników młodocianych, kobiet w ciąży i karmiących oraz zatrudnionych osób z niepełnosprawnością. Pracodawca ma obowiązek stosować się do zaleceń społecznego inspektora pracy. Osoba zatrudniająca pracowników jest zobowiązana również do przekazania zatrudnionym informacji o zagrożeniach na danym stanowisku pracy, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, a także ma udzielić informacji o pracownikach udzielających pierwszej pomocy oraz wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników budynku, w razie zagrożenia.

 

Pracodawca musi zapewnić pracownikom środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, ma wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy, zapewnić łączność z służbami zewnętrznymi udzielającymi pomocy w takich przypadkach oraz dostosować zakład pracy do poziomu oraz rodzaju zagrożeń oraz zakresu prowadzonej działalności. W przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie informować pracowników o zagrożeniu oraz zapewnić im odpowiednie warunki ochronne i dostarczyć instrukcji działania, by oddalić pracowników w bezpieczne miejsce. Gdy warunki pracy nie odpowiadają zasadą bezpieczeństwa i grożą niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie pracodawcę. Jeśli samo powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik winien oddalić się z miejsca zatrudnienia, informując niezwłocznie o tym pracodawcę. Pracownik nie może mieć żadnych konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy, gdy stanowiło to zagrożenie dla jego zdrowia i życia, za ten czas ma prawo do wynagrodzenia.

 

Pracownik ma również prawo, by po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, powstrzymać się od wykonywania pracy, w przepadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia mu bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych oraz może stwarzać zagrożenie dla innych. Pracownik, który zawiera stosunek pracy z pracodawcą musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brać udział w szkoleniu instruktażowym z tego zakresu i poddać się egzaminowi sprawdzającemu jego wiedzę z tego zakresu. Ponadto musi wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny, wykonując polecenia i wskazówki przełożonego, dbając o swoje stanowisko pracy oraz stosując środki ochronne. Pracodawca powinien zapewnić bezpieczeństwo budynków, pomieszczeń pracy oraz maszyn i urządzeń technicznych. Pracodawca ma podjąć działania profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia pracowników, przez ocenę i dokumentacje ryzyka zawodowego pracowników oraz stosując środki profilaktyczne, a także informując pracowników o ryzyku zawodowym. Ma obowiązek wysyłać pracowników na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, aby określić zdolność pracownika do wykonywania danego zawodu oraz stwierdzające brak przeciwwskazań do jego wykonywania. Natomiast w razie wypadku w pracy ma podjąć działania eliminujące bądź ograniczające zagrożenie, zapewniając poszkodowanym pierwszej pomocy, ustalić przyczyny wypadku i okoliczności oraz zastosować odpowiednie środki, by uniknąć takich wypadków w przyszłości. Musi również niezwłocznie zawiadomić właściwy organ tj. okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku o charakterze śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, a także innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być on uznany za wypadek przy pracy. Ponadto ma on obowiązek prowadzić rejestr wypadków w pracy i przechowywać protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn tego wypadku przez okres dziesięciu lat.

 

Pracodawca musi zgłaszać właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej u pracownika. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz zapewniać mu takie szkolenia okresowo. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest zobowiązany do tych zasad stosować się podczas wykonywanych rzez siebie obowiązków w pracy.